Regulamin konkursu

Regulamin konkursu urodzinowego

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu na Facebook’u (zwanym dalej „Konkursem”) jest firma Fitprint Piotr Ludwiczak z siedzibą w Ostrołęce 07-410 ul.Bernardyńska 7a NIP 758-23-76-220 (zwana dalej „Organizatorem”)

2. Fundatorem nagród jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook, przez co serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na stroni serwisu www.facebook.com/kodujzgigantami (zwanej dalej “Fanpage”).

8. Konkurs ma na celu zwiększenie zainteresowania usługami oferowanymi przez Organizatora.

9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

 

§ 2. Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby

– pełnoletnie

– które ukończyły 13 rok życia (czyli osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych) po uzyskaniu zgody rodziców/ opiekunów prawnych

będące użytkownikami i posiadające aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy regulamin (dalej zwany: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

b. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

c. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook; d. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

e. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora.

§ 3. Nagroda

1. W Konkursie przewidziano nagrodę w postaci Piłki marki Joma, model Gioco II symbol katalogowy 400646.200

2. Organizator zobowiązuje się do przekazania określonych nagród uczestnikowi, który zwyciężył, zgodnie z §3, Ust. 1.

3. Informacja o Nagrodach będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego w serwisie Facebook, na fanpage’u www.facebook.com/fitprint.polska

4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrody innego rodzaju.

5. Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inne nagrody.

6. Organizator nie zoobowiązuje się do pokrycia kosztów wysyłki w celu przekazania nagrody, oraz skłania się ku odbiorowi osobistemu w siedzibie Organizatora we wcześniej ustalonym terminie.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem www.facebook.com/fitprint.polska 2. Konkurs trwa od dnia 2 września 2021 r. od godz. 20:00 do dnia 2 października 2021 r. do godz. 20:00.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a. stworzenie wierszyka zawierającego słowa:

-FITPRINT

-(NAZWĘ ULUBIONEJ DRUŻYNY PIŁKARSKIEJ UCZESTNIKA)

oraz zamieszczenie (w formie komentarza pod postem konkursowym opublikowanym na Fanpage’u Organizatora) www.facebook.com/fitprint.polska

c. O przyznaniu nagród decyduje Organizator

d. Organizator sprawdza zgodność Prac Konkursowych Użytkowników z regulaminem. Jeśli prace nie spełniają jego warunków, Organizator ma prawo wykluczyć ją z konkursu na zasadach opisanych w §7 poniższego regulaminu,

e. Każda z Prac konkursowych musi znaleźć się w pod postem konkursowym,

f. czas trwania konkursu określony jest w treści posta konkursowego oraz § 4. 1. Organizator ma prawo przedłużyć lub skrócić czas trwania Konkursu informując o tym na fanpage’u Organizatora w serwisie Facebook, g. po zakończeniu Konkursu, spośród Prac Konkursowych zamieszczanych pod postem konkursowym w trakcie jego trwania, Organizator wybierze 1 (jeden) zwycięski wpis. w czasie trwania Konkursu każdy Uczestnik może przesłać tylko 1 (jeden) wpis dający udział w konkursie

i. informacje o Zwycięzcy w danym Konkursie, zostaną opublikowane w terminie do 10 października 2021r. do godziny 18:00 na Facebook’u Organizatora.

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem www.facebook.com/fitprint.polska

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagród decyduje Organizator w drodze: analizy pod względem poprawności merytorycznej, estetyki wykonania, złożoności oraz ciekawości wykonanego wpisu opisanego w§ 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.

4. Spośród umieszczonych wpisów pod postem konkursowym Organizator wyłoni jednego zwycięzcę.

5. Zwycięzca Konkursu powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebook’u lub za pośrednictwem maila na adres: sklep@fitprint.pl , w celu ustalenia szczegółów odbioru nagrody do dnia 1 listopada 2021 r. do godziny 18:00

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w oddzielnym poście rozstrzygającym konkurs umieszczonym na stronie www.facebook.com/fitprint.polska

7. Nagroda może zostać odebrana w siedzibie firmy, bądź wysłana kurierem. Organizator nie pokrywa kosztów wysyłki nagrody, koszt ewentualnej wysyłki pokrywa zwycięzca konkursu

8. Brak konktaktu zwycięzcy bądź przekroczenie terminu odbioru nagrody równoznaczne jest z utratą prawa do odebrania nagrody.

11. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika w szczególności, jeśli nie podał on prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d. ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionemu Uczestnikowi.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora, w formie wiadomości prywatnej na Facebooku w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 6 (sześciu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni, w formie wiadomości prywatnej do Uczestnika Konkursu.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 września 2021 r. i obowiązuje do 10 października 2021 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.facebook.com/fitprint.polska

Shopping Cart
Scroll to Top